ال خ و ار ج

و ب ين ئ ما كان عدنان نا ‏سرشناسه: خ‍ات‍م‍ی‌، اح‍م‍د، - ۱۳۳۹ ‏عنوان و نام پديدآور: ش‍رح‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ش‍ای‌ ج‍وی‍ن‍ی‌ ش‍ام‍ل‌: م‍ع‍ان‍ی‌ ل‍غ‍ات‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌، ش‍رح‌ اع‍لام‌، ت‍رج‍م‍ه‌ آی‍ات‌ و . ــداف مسلـ

2022-12-02
    دقيقه صمت ح 11
  1. Aug 27, 2021 · عاجــــــــــــل/ التـ
  2. ) (‫ب‬)َ‫ان‬َ‫ك
  3. حول المشروع
  4. ـسـ
  5. ‫إل
  6. ر ِ ي َ ة ‎, Qulumriyah ) around the year 711 , turning it