وزد ء ت bi go

69. 1 تیانج ج í ®م í زیتسدو ìی دیلقت عج ®م یجنگ ®بکا یبرجت مولع هنیمز رد اما ،دنرادن í هتشادن یعیب یبرجت مولع هب یراک یتسرد هب ینید هیملع یاه هزوح ٥ضاس٧بپ طؼق ضز تزب٢ق ٥ظبؿٗٞ٢لٗ ضز ٦ٗٞ٢لٗ ٦ِتر٨ٗآ ٠٧طظٛ تؿثضبً)٦ك١ٝػپ-٦٘ٔػ(1ٖ٨١اطثاضٞپ ٚ٧ط٨ق طتًز ٟس٨ٌچ

2022-12-08
    مقاسات us و uk
  1. Follow
  2. نگاه نکنید از دستتون رفته ادامه
  3. قسمت
  4. 5 10 50 11
  5. Label نامی است که شما به یک دستور میدهید
  6. 0
  7. استفاده از YouTube Go
  8. پریدن به محتوای اصلی